Aleksandra Antoszek

Athlete Year: 
Freshman
Level: 
Varsity