Bayan Kishta

Athlete Year: 
Junior
Level: 
Varsity

Season Avg. = 119
High Game = 134