Sarah Tmaizeh

Athlete Year: 
Junior
Level: 
Varsity

Season Avg. = 138
High Game = 179