Stacey Pratscher

Athlete Year: 
Senior
Level: 
Varsity

Season Avg. = 168
High Game = 227